Hromosvody

Provádíme instalace hromosvodů převážně na rodinných domech, ale také na průmyslových objektech. Dodáváme včetně revizních zpráv.
HROMOSVOD
Blesk je velkolepý přírodní jev, který se při bouřkách v České republice objevuje velmi často a tak intenzivně, že způsobuje nejen značné škody na majetku , ale může ohrozit i lidský život.
Hlavním úkolem hromosvodní ochrany je zejména zabránit vzniku požáru a případného následného výbuchu, dále vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zviřata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.


ZÁKLADNÍ ČÁSTI HROMOSVODU
JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ - slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.


SVODY -- slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem.


UZEMNĚNÍ - je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.